0919.955.103 086.555.7347 Chat facebook Z Chat zalo

Cách Tụng Chú Đại Bi Tại Nhà

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

Hôm nay là ngày … tháng…… năm……..

Con tên là:…….. Ngụ tại:…………….

Ngày hôm nay, con xin được phát nguyện trì tụng Chú Đại Bi để sám hối tất cả những tội lỗi của mình ở đời này và nhiều đời ở kiếp trước. Con xin được sám hối tất cả những tội lỗi của mình dù vô tình hay cố ý đã gây ra cho mình và cho người, thì nay với tất cả tấm lòng thành khẩn tin tưởng vào Chư Phật, vào mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, vào Chú Đại Bi mà con biết đến phương pháp này để thực hành sám hối. Con chỉ mong được sám hối và hồi hướng công đức cho các oan gia trái chủ, các vong linh thai nhi, cửu huyền thất tổ nội ngoại hai bên nhiều đời nhiều kiếp đặng được siêu thoát, tội lỗi được tiêu trừ. Và nguyện lực này của con thì con xin Người hãy gia hộ độ trì cho nguyện lực của con sớm trở thành viên mãn. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

Sau đó, quỳ tụng/ đọc Chú Đại Bi:

Nam mô Đại bi Hội thượng Phật Bồ tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại bi tâm đà la ni

 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da                         43. Ta ra ta ra
 2. Nam mô a rị da                                                       44. Tất rị tất rị
 3. Bà lô yết đế thước bát ra da                                   45. Tô rô tô rô
 4. Bồ Đề tát đỏa bà da                                                46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
 5. Ma ha tát đỏa bà da                                               47. Bồ đà dạ bồ đà dạ
 6. Ma ha ca rô ni ca da                                              48. Di đế rị dạ
 7. Án                                                                          49. Na ra cẩn trì
 8. Tát bàn ra phạt duệ                                               50. Địa rị sắc ni na
 9. Số đát na đát tỏa                                                   51. Ba dạ ma na
 10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da                 52. Ta bà ha
 11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà                    53. Tất đà dạ
 12. Nam mô na ra cẩn trì                                           54. Ta bà ha
 13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế                                  55. Ma ha tất đà dạ
 14. Tát bà a tha đậu du bằng                                    56. Ta bà ha
 15. A thệ dựng                                                          57. Tất đà du nghệ
 16. Tát bà tát đa                                                        58. Thất bàn ra dạ
 17.  Na ma bà dà                                                      59. Ta bà ha
 18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha                               60. Na ra cẩn trì
 19. Án. A bà lô hê                                                      61. Ta bà ha
 20. Lô ca đế                                                              62. Ma ra na ra
 21. Ca ra đế                                                              63. Ta bà ha
 22. Di hê rị                                                                 64. Tất ra tăng a mục khê da
 23. Ma ha bồ đề tát đỏa                                           65. Ta bà ha
 24. Tát bà tát bà                                                        66. Ta bà ma ha a tất đà dạ
 25. Ma ra ma ra dị đà dựng                                      67. Ta bà ha
 26. Ma hê ma hê rị đà dựng                                     68. Giả kiết ra a tất đà dạ
 27.  Cu lô cu lô yết mông                                         69. Ta bà ha
 28. Độ lô độ lô phạt xà da đế                                  70. Ba đà ma kiết tất đà dạ
 29. Ma ha phạt xà da đế                                         71. Ta bà ha
 30. Đà ra đà ra                                                       72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
 31.  Địa rị ni                                                           73. Ta bà ha
 32. Thất Phật ra da                                               74. Ma bà rị thắng yết ra dạ
 33. Giá ra giá ra                                                    75. Ta bà ha
 34. Mạ mạ phạt ma ra                                          76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
 35. Mục đế lệ                                                       77. Nam mo a rị da
 36. Y hê di hê                                                      78. Bà lô yết đế
 37. Thất na thất na                                              79. Thước bàn ra dạ
 38.  A Ra sâm phật ra xá lợi                                80. Ta bà ha
 39. Phạt sa phạt sâm                                           81. Án. Tất điện đô (3 lần)
 40. Phật ra xá da                                                  82. Mạn đà ra
 41. Hô lô hô lô ma ra                                            83. Bạt đà dạ
 42. Hô lô hô lô hê rị                                               84. Ta bà ha

Đọc 3 biến, 7 biến, 9 biến … là tùy mình. Đọc đến biến cuối cùng thì từ cầu 81 đến câu 83 đọc 3 lần.

 
  TRUNG TÂM GIA SƯ PHÚC HƯNG

 • Địa chỉ 1: Đường Lê Đại Hành, phường Phước Tiến, Tp Nha Trang
 • Địa chỉ 2: Chu Văn An, phường Trường Thi, Tp Thanh Hóa
 • Địa chỉ 2: Phường Trung Hòa – Q.Cầu Giấy – TP Hà Nội
 • Email: giasuphuchung@gmail.com
 • Website: www.giasuphuchung.vn
 • Hotline: 086.555.7347 - 0919.955.103
 • Cảm ơn quý khách đã lựa chọn chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *